Deelnemersvoorwaarden trainingen Scout Out

Deelnemersvoorwaarden trainingen Stichting Scout Out

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, werkzaamheden en aanmeldingen tussen de trainersorganisatie van de Scout Out, onderdeel van Stichting Scout Out (hierna ‘de Scout Out’) en haar deelnemers, zijn de hierna vermelde deelnemersvoorwaarden (hierna ‘voorwaarden’) van toepassing.

1.2 Door het aanmelden voor trainingen van de Scout Out (hierna: ’trainingen’) aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. AANMELDING

2.1 Aanmelden voor trainingen gebeurt uitsluitend door het invullen van het deelnameformulier dat staat gepubliceerd in Scouts Online (hierna: ‘SOL’). Aanmelding wordt definitief nadat de betaling is binnengekomen op de rekening die de organisatie aangeeft in het deelnameformulier en/of in de bevestigingsmail.

2.2 Indien het maximaal aantal deelnemers van trainingen niet bereikt is, is aanmelden na sluiting van de inschrijvingsdatum en -tijd mogelijk, zulks ter beoordeling van de Scout Out. Aanmelding wordt definitief nadat de betaling is binnengekomen op de rekening die de organisatie aangeeft in het deelnameformulier en/of in de bevestigingsmail. Voor tussentijdse aanmeldingen geldt het volledige deelnemersbedrag.

2.3 Bij iedere training geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan automatisch bericht vanuit SOL.

2.4 Als er een wachtlijst wordt gehanteerd en een deelnemer annuleert, zoekt de Scout Out op volgorde van binnenkomst contact met de deelnemers op de wachtlijst om alsnog deel te nemen aan de trainingen.

2.5 De Scout Out kan een maximum aantal deelnemers per scoutinggroep vaststellen, zonder voorafgaande publicatie. Deze afspraak houdt de verhoudingen in de groep divers en in balans. Het probeert te voorkomen dat personen elkaar opzoeken en bevordert relatie met deelnemers uit andere groepen. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan automatisch bericht vanuit SOL.

2.6 Als inschrijven niet lukt omdat aan de voorwaarden (2.3, 2.4, 2.5) niet voldaan kan worden kan de Scout Out besluiten inschrijving toch te laten plaatsvinden. Op verzoek dient hiertoe het lidmaatschapsnummer van de deelnemer kenbaar gemaakt te worden bij de Scout Out.

3. DEELNAME AAN TRAININGEN EN GEDRAGSREGELS

3.1 De deelnemer zorgt ervoor op tijd aanwezig te zijn voor de trainingen. Bij eventuele verlate aankomst worden deelnemersgelden niet gerestitueerd.

3.2 Het meebrengen en gebruiken van eigen van eigen alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.

3.3 Het meebrengen en gebruiken van drugs is niet toegestaan. Overtreding van deze voorwaarde leidt tot directe verwijdering van het terrein. De groep en de regio van de verwijderde deelnemer(s) zullen onverwijld worden ingelicht over eventueel drugsbezit en -gebruik.

4 WIJZIGINGEN IN PROGRAMMA

4.1 Hoewel de trainingen met de grootst mogelijke zorg tot stand komen, behoudt de Scout Out zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen die het wezen van de trainingen niet aantasten. Aan het aanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De Scout Out is niet aansprakelijk voor eventuele publicatiefouten.

5 BETALING

5.1 Voor alle deelnemers geldt dat zij de deelnameprijs verschuldigd zijn aan de Scout Out. De inschrijving wordt definitief zodra de deelnemersbijdrage is bijgeschreven op de rekening die de organisatie aangeeft in het deelnameformulier en/of in de bevestigingsmail van de trainingen.

5.2 De volledige betaling van de inschrijving dient uiterlijk een dag voor aanvang van de trainingen (of het eerste onderdeel daarvan) voldaan te zijn.

II. OVERIGE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN TRAININGEN

6 ANNULERING

6.1 Voor de trainingen kan een minimum aantal deelnemers gelden. De Scout Out behoudt zich het recht voor om de trainingen af te gelasten bij te weinig deelname. Bij annulering door de Scout Out worden deelnemersgelden volledig gerestitueerd.

6.2 Annulering door een deelnemer geschiedt via SOL en minimaal een week voor aanvang van (het eerste onderdeel van) trainingen per mail aan info@scout-out.nl kosteloos, met opgaaf van reden.

6.3 Bij annulering minder dan een week voor aanvang van of na (het eerste onderdeel van) de trainingen worden deelnemersgelden niet gerestitueerd.

7 PROGRAMMA EN INBEGRIP

7.1 De Scout Out spant zich in om de trainingen naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 De inhoud of het programma van trainingen wordt vooraf op hoofdlijnen gepubliceerd op de website, in SOL en indien van toepassing per mail aan de deelnemers.  Hierbij wordt aangegeven welke maaltijden zijn inbegrepen bij de deelnemersprijs.

8 PRIVACY

8.1 De Scout Out vraagt de deelnemers via SOL om de volgende gegevens: naam, e-mailadres, groepsnaam, eventuele dieetwensen en slaat deze gegevens op in SOL. Deze gegevens worden alleen gedeeld met organisatieleden die deze gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren: coördinator en trainers van de trainingen.

8.2 De Scout Out maakt tijdens trainingen foto- en videomateriaal voor promotionele doeleinden op website, sociale media, nieuwsbrieven en alle overige uitingen i.h.k.v. promotie van de Scout Out. Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun beeltenis of hun portret wordt gebruikt op dit foto- en videomateriaal. Dit wordt expliciet gemaakt bij de inschrijving.